RODO - Dom Dziecka w Nowej Grobli

Idź do spisu treści

Menu główne:

RODO

 

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Dom Dziecka w Nowej Grobli. Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono  zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

Co to jest RODO?


Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.


Dlaczego
Dom Dziecka w Nowej Grobli  przetwarza moje dane osobowe?

Dom Dziecka w Nowej Grobli
przetwarza Państwa dane wyłącznie w celurealizacji ustawowych zadań - na podstawie art. 6 ust. a) rozporządzenia, czyli zgody osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust. b), czyli wykonywania umów oraz art. 6 ust. c), czyli wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorzeogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?


Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym Domu Dziecka w Nowej Grobli


Kto jest administratorem moich danych osobowych?


Administratorem Państwa danych osobowych  przetwarzanych w związku z wykonywaniem zadań przez Dom Dziecka w Nowej Grobli, jest Dom Dziecka z w Nowej Grobli, 37-631 Nowa Grobla 83.
W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem poprzez email: ngrobla@wp.ploraz pod numerem telefonu 16 631 61 32 lub z inspektorem ochrony danych osobowych.
Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?
Z Inspektorem ochrony danych w Domu Dziecka w Nowej Groblimogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: justyna@ciechanowski.net.pl


W jakim celu Dom Dziecka w Nowej Grobli
przetwarza moje dane osobowe?

Dane osobowe  przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji ustawowych zadań - na podstawie art. 6 ust. a) rozporządzenia, czyli zgody osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust. b), czyli wykonywania umów oraz art. 6 ust. c), czyli wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Kto jest odbiorcą moich danych?


Dom Dziecka w Nowej Grobli nie będzie udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, aniżeli tym którymDom Dziecka powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).


Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?


Dom Dziecka w nowej Grobli nie będzie  przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.


Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Dom Dziecka w Nowej Grobli?


Dane osobowe  będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji celów, dla których były przetwarzane lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisu prawa..


Jakie uprawnienia mi przysługują?


W związku z przetwarzaniem przez Dom Dziecka w Nowej Groblidanych osobowych przysługuje Państwu prawo do: dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), do sprostowania danych (art. 16. RODO), do usunięcia danych (art. 17 RODO), do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), do przenoszenia danych (art. 20 RODO), do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO),prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem(art. 13 RODO).


Do kogo mogę wnieść skargę?


W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Dom Dziecka w Nowej Grobli narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Skąd Dom Dziecka w Nowej Groblima moje dane osobowe?


Źródłem Państwa danych osobowych są podania/wnioski złożone do Domu Dziecka w Nowej Grobli.W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas Dom Dziecka w Nowej Grobli ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania  danych, chyba że przepis szczególny zwalnia Dom Dziecka w Nowej Grobli z tego obowiązku.


Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?


Dane osobowe przetwarzane przez Dom Dziecka nie będą przetwarzane w spoób zautomatyzowany.

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA / WYCHOWNKA/ RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Klient jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Dom Dzieckaw Nowej Grobli zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:
Klient może zgłosić wniosek do Domu Dziecka w nowej Grobli w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.
Dom Dziecka w Nowej Groblirozpatruje wniosek złożony przez KlientaDomu Dziecka w Nowej Grobli  lub osobę działającą w jego imieniu:
• w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
• w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klientama skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia
• w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie - najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klientalistownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności wynikających z ochrony danych osobowych. Wniosek Klientapowinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.

Klientmoże złożyć wypełniony wniosek w Domu Dziecka w Nowej Grobli lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ngrobla@wp.pl

Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przezDom Dziecka w nowej Grobliżądania Klienta.
Klient uprawniony jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Dom Dziecka w nowej Grobli.

W imieniu Domu Dziecka w Nowej Grobliinspektor ochrony danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem Klienta.
Dom Dziecka w Nowej Groblinie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.

Właściwym dla Domu Dziecka w Nowej Grobli organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: justyna@ciechanowski.net.pl

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego