O NAS - Dom Dziecka w Nowej Grobli

Idź do spisu treści

Menu główne:

O NAS

 

Do podstawowych zadań placówki należą:
Zapewnienie opieki swoim wychowankom, w tym również opieki medycznej.
Praca z rodziną - utrzymanie systematycznego kontaktu z rodzicami, udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych socjalnych, aktywizowanie rodziców do podejmowania wspólnych działań na rzecz dzieci.
Uregulowanie sytuacji prawnej dziecka w przypadku braku możliwości powrotu do domu.
Współpraca z Ośrodkiem Opiekuńczo-Adopcyjnym w Przemyślu i innymi ośrodkami celem umieszczenia dziecka w zastępczej formie rodziny.
Dokonywanie systematycznej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej.
W Domu Dziecka w Nowej Grobli działa  Zespół do Spraw Oceny Sytuacji Dziecka

Dom Dziecka w Nowej Grobli działa na podstawie następujących aktów prawnych:

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),
2.
Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
( Dz. U. z 2016r. poz. 575 z późn. zm),
3.
Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r. poz.930
z późn. zm.),
4.
Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2015r. poz.2082 z późn. zm.),
5. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r.
w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011r. Nr 292, poz. 1720),

6. Statutu określającego zakres działania Domu Dziecka,
7.
Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U z 1991r Nr 120, poz. 526.),
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego