O NAS - Dom Dziecka w Nowej Grobli

Idź do spisu treści

Menu główne:

O NAS

 

Do podstawowych zadań placówki należą:
Zapewnienie opieki swoim wychowankom, w tym również opieki medycznej.
Praca z rodziną - utrzymanie systematycznego kontaktu z rodzicami, udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych socjalnych, aktywizowanie rodziców do podejmowania wspólnych działań na rzecz dzieci.
Uregulowanie sytuacji prawnej dziecka w przypadku braku możliwości powrotu do domu.
Współpraca z Ośrodkiem Opiekuńczo-Adopcyjnym w Przemyślu i innymi ośrodkami celem umieszczenia dziecka w zastępczej formie rodziny.
Dokonywanie systematycznej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej.
W Domu Dziecka w Nowej Grobli działa Stały Zespół do spraw Oceny Sytuacji Dziecka

Dom Dziecka w Nowej Grobli działa na podstawie następujących aktów prawnych:
Uchwały Nr XXVIII/249/2006 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30. 03.2006r. w sprawie utworzenia Domu Dziecka w Nowej Grobli:
statutu określającego zakres działania Domu Dziecka stanowiącego załącznik do w/w uchwały,
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.),
rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie placówek opiekuńczo wychowawczych (Dz. U. z dnia 4 marca 2005r.),
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr. 142 poz 1592 z późn. zm.),
ustawy z dnia 22 marca 1990 0 pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr. 142, poz. 1593),
ustawy z dnia 26 listopada 1988r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr. 155, poz. 1014 z poźn. zm).
ustawy z dnia 29 wrzśnia 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr. 76 poz. 694 z późn. zm),
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr. 19, poz 177 z poźn. zm)
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego